Tuesday, May 14, 2013

Gang dha khawa

Gang dha khawa dae sa me bei yue
Ga wai nima nub ne me bei yue
Mi gi ma zo dhue ten le rim tshu
Lha dha lha mi lungten tshu ley jung

Choe dha singye ja ye sho dro zoom
Ji thin tho lu yepai gyel khab na
Lungten chen gi wangchuk dung gyel ley
Jam tse chen gi mi wang gyelpo gi
Jam tse chen gi mi wang gyelpo gi

Thug gi dam tshi tsang mey de bei dhe
Lungten chen gi tsem inn thuk lu ta..... thuk lu ta

Nam dha karma nam yang dae sa me
Chu dha nga mo ten cha chikha inn
Nim dha yea zer dae sa me dho zoom
Gyel tshen nge gi thuk gi tsedung dhi

Ku tshe jang kha me bai ring lu mo
Jurwa me ba yuen ring ney dhi ge
Dhae pa chen gi mi ser nga che yang
Ta bu choe ghi bang lu kae chu chi
Ta bu choe ghi bang lu kae chu chi

Kha dho kar pae dhang dha den pei khar
Sung ki hen pai dung kar eay kil zung
Sum dha kar bae me wang zhey rey ley
Hen pai sung shey druk mi yong lu nang, yong lu nang

Nam koe lha ley bab bae gyel tsuen ni
Dham tshe dha gi de phey zhe sa me
Dhewa chen gi me ser nga che tshu
Sem gi ding ley ga wai lu ya men
Lungten lha ley bab bae tsuen mo gi
Mee wang gyelpoi cha chi zhabtok tshu
Ganda zhu wai lo tey ye chhe tshu
Nga chey druk gi mi ser yong ley yeh

Mi wang druk gyel nga pai ser thri gu
Jhen pei nim lu zhey pei khelang dhi
Druk mi yong lu gyelpoi tshuel menpa
Mi ser yongi bu dha no chu zoom

Chha chi zhu ni khelang zhey me dhi
Dha ri nge su jel wa yam tshen chel
Wangchuk gyel zin gyel gi pel thhab lu
Khadroi tshen ta dhen bei je tsuen ma
Khadroi tshen ta dhen bei je tsuen ma
Tsuen bae zhey bai ga wei nima lu
Druk mi yongley tashey le men zhu

Nam koe lha ley bab bae gyel tsuen ni
Dham tshe dha gi de phey zhe sa me
Dhewa chen gi me ser nga che tshu
Sem gi ding ley ga wai lu ya men
Lungten lha ley bab bae tsuen mo gi
Mee wang gyelpoi cha chi zhabtok tshu
Ganda zhu wai lo tey ye chhe tshu
Nga chey druk gi mi ser yong ley yeh

No comments:

Post a Comment