Wednesday, May 14, 2014

Choe Dha Nga

Choe dha nga
Shay gay mae
Thuen gay mae
Cham gay mae
Mitshey ge
Lam chikha
Lhab thuendhi
Jo gay mae

Chu dha nyamo cham dho zum
Tencha chikha choe dha nga

Bhu nge ge
Mitshey dhi
Dhungyel ge
Zhi chi en
Nga jowe
Lam dhe lay
Bhum choe ge
Bay methsu

Sem dha lue nye dae dho zum
Nyamo chu lay dae ne yea

Nyam me tshu
Cham me tshu
Choe dha nga
Choe dha nga

Choe ra yean
Bhum nga lu
Tsa gaywong
Nga chay nye
Choe jowe
Lham kha lae
Bhum nga ya
Jo ne en

Ya namkhai samu yea dho zum
Choe sem khai tshagay yae ne yea

Sem chi kha
Thuen ru ra
Choe jowe
Zhi ra en
Kay me tshu
Ga me tshu
Bhum choe ge
Nga dha cha

Choe ge melay mechu
Bhu nga ge noora me tshu

Ta me tshu
Sen me tshu

Choe dha nga
Choe dha nga

Sepjam dha meto nye
Ai thuen dhe dhey dho zum
Choe dha nga ya dhey gay mae
Jigten pai chae tam lu
Suung dhe dhoen me tshu
Choe dha nga ya thuen me tshu

Choe dha nga
Shay gay mae
Thuen gay mae
Cham gay mae

Shae me tshu
Thuen me tshu
Cham me tshu
Choe dha nga

Choe sem khai tshagay yae ne yea
Nge sem kha tshagay zo ne me

Cham me tshu
Shay na may

Choe dha nga
Choe dha nga

Thuen me tshu
Haa go namae

Choe dha nga
Choe dha nga


No comments:

Post a Comment