Wednesday, May 15, 2013

Kinthrinlma

Ngee metse na 
Ngee metse na
Bhum choe zum thong ma ngyeo
Choe zum haema thong dhe bae rung
Ngee sem show ma ngyeo

Dha ga dhae bae na ga dhae bae na
Ngee sem choe lu show
Bhum choe lu show wei sem dhi lok dhi
Len thab tsa lae mee
 
Ngee metse na 
Ngee metse na
Bhum choe zum thong ma ngyeo
Choe zum haema thong dhe bae rung
Ngee sem show ma ngyeo

Dha ga dhae bae na ga dhae bae na
Ngee sem choe lu show
Bhum choe lu show wei sem dhi lok dhi
Len thab tsa lae mee

Dha len na len na bhu ngee
Sem dhi len na bumo choe
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
Sem dhi gaeda tsa lae men


Dha len na len na bhu ngee
Sem dhi len na bumo choe
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
Sem dhi gaeda tsa lae men
Nga choe lu ga Choe lu ga wei
Sem dhi gaeda tsa lae men

Ai lha dha lung ge jae dhi ge
Dha tabu gno rung thong sa mae
Ngee ngyen khen lae bae kinthrinlma
Choe dham tse tsam bae zhu na mae

Ya lha mee jab gi kinthrinlma
Ya lha mee jab gi kinthrinlma

Ngee sem kha lu ngee sem kha lu
Bhum choe ra den dhi yea
Sem damtsi tsang bei go lae menchung
Choe ra gu dhae yea

Ngee sem kha lu ngee sem kha lu
Bhum choe ra den dhi yea
Sem damtsi tsang bei go lae menchung
Choe ra gu dhae yea

Ai sem jam meto ba na
Cham dho zum bae nga chae ngi
Dha dewa me dewa me ba
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
Ai sem jam meto ba na
Cham dho zum bae nga chae ngi
Dha dewa me dewa me ba
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
Dha dewa me dewa me ba
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
Dha dewa me dewa me ba
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma
Dha dewa me dewa me ba
Dhae gae ngee ngyen khen kinthrinlma

No comments:

Post a Comment