Tuesday, May 14, 2013

Gawa jigme

Choe tsharey thom dha bhu nge lo sem dhi
Tsa dha puley ra mecha bay
Choe thom bi gawa nge sem lu tsho
Dharu thong ne yehru tubey mo

Dhi atara joorwa mey ba mo
Dhey ne yehru gawey mo
Sem lu gaato juung we dhitshe dhi
Dhiyen thung ku che ley mi
Joorwa mey ba dheyni yehru gaa

Mitshe thungku ngee lam zum dhi naa
Choe nge gi ngelam na wong na mae
Ngelam gatoi dhitshe zo na may
Gatoi ngelam na lu dhey gey mae
Dhi atara joorwa mey ba mo
Dheyni yehru gawei mo
Sem lu gaato juung we dhi tshe dhi
Dhiyen thung ku chi lay mi
Joorwa meyba dhe ne yahru ga

Choe tsharey thom dha bhu nge lo sem dhi
Tsa dha puley ra mecha bay
Choe thom bi gawa nge sem lu tsho
Dharu thong ne yehru tubey mo
Dharu thong ne yehru tubey mo

No comments:

Post a Comment