Wednesday, May 15, 2013

Tayi tayi

Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra

Tayi tayi choe gi hingtam sheaga mnow mae
Tayi tayi ngee gi hingtam lap go mnow mae
Bhu ngee sem na lu yea ga mo
Bhu ngee sem bhum choe dha ya so nu
Dhea tshea dhee zum gi kab lu
Bhum choe nga lu ngyen na mae

Mee mangi bhu lu choe ra lae
Dongkha mee ru choe ra thong
Bhum choe lenba wong na 

Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra

Bhum ngee sem na lu yea ga mo
Bhum ngee sem bhu choe dha ya so nu
Dhea tshea dhee zum gi kab lu
Bhu choe nga lu ngyen na mae

Mee mangi bhu lu choe ra lae
Dongkha mee ru choe ra thong
Bhum nga choe lu gu dho

Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra

Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra

Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra
Tayi tayi tayi choe ra ta go mnow mae
Tayi tayi tayi choe lu sem show mae
Tayi tayi ra
Choe lu tayi tayi ra

No comments:

Post a Comment