Friday, December 19, 2014

Choe lu ta dhi

Choe lu ta dhi dhey bi say
Nge gi sem ya jang dha yee
Choe lu gu dhi dhey bi say
Nge gi me tsay zo ya see
La la la la la....
La la la la la....

Bum choe noo wei bu tsu dhi
Bu nge gi choe lu bay jin gay
Nam so khai dhama ma bew lay
Choe ngee ge en say lab na mae

Choe lu ga wei sem dhi mo
Nam ya zo ne mindhu sa
Choe dha dhey be rewa dhi
Nam ya zo ne mindhu sa

Choe ga ge mo
Nga ma shay
Nam ya zo ni me
Choe lu ga wei sem

Choe lu ta dhi dhey bi say
Nge gi sem ya jang dha yee
Choe lu gu dhi dhey bi say
Nge gi me tsay zo ya see
La la la la la....
La la la la la....

Bum choe noo wei bu tsu dhi
Bu nge gi choe lu bay jin gay
Nam so khai dhama ma bew lay
Choe ngee ge en say lab na mae

Choe lu ga wei sem dhi mo
Nam ya zo ne mindhu sa
Choe dha dhey be rewa dhi
Nam ya zo ne mindhu sa

Choe ga ge mo
Nga ma shay
Nam ya zo ni me
Choe lu ga wei sem

Choe ga ge mo
Nga ma shay
Nam ya zo ni me
Choe lu ga wei sem

No comments:

Post a Comment