Wednesday, May 15, 2013

Phudo sa

Yoe ghi chha bi zamling dhi na lu..
Meekha zeybhi taa thong naa..tsho dhu
Dhi lu yee chhay kay wi lay nyen nga
Rewa sem lay kay dhi dhoe chi ba
Rewa sem lay kay dhi dhoe chi ba

Dhue dha ri thongsa hoep dha lu
Bhu nge gi ray thha zop chhie ba
Ngee...e..e.e sem phudo sa
Ngee...e..e.e sem phudo sa  

Gang lu chha bhi khawa thongm dha
Hayma tshu ghi tshorwa juum.may mo
Yasha choe luu sem ghi yee chhay yoeu
Yshorwa tabu sem lu ba me dhi

Ayee tasha choe ghi kadrin een
Ayee tasha choe ghi kadrin een
Ngee ...e..e..e sem"< choe lu gha
Ngee ...e..e..e sem"< choe lu gha

Naam saykha sokha bja guesn mee 
Buum choe ghi sem lu jurwa mee
Choe ghi ngalu gawi dhue zhey zum
Namlay soenam sabhi draybhu mee

Ya kenchosum ghi thu jay lay
Buum choe dha choe ba nge sem gha
Nge..e..e..e sem choe lu gha*2

Meto natsho shha wi dhue tshe lu
Sebjam gawi dhue chi eem bay mo
Dhee zum gha wi sa chha dhi na lu
Buum nge sem dhi thrue wi zhee ra mae
Buum nge sem dhi thrue wi zhee ra mae
                  
Choe drem bi sem ghi na zu dhi
Buum nge ghi sem ghi nay zhi zuum
Nge..e..e..e sem  thrue dho sa..
Nge..e..e..e sem  thrue dho sa..
Nge..e..e..e sem  choe lu gha.....
Nge..e..e..e sem  choe lu gha.....

No comments:

Post a Comment