Wednesday, May 15, 2013

Nge sem nge sem

Nge sem nge sem
Nga gawai mi dha
Nisu choep dha lu
Ngelam na lu
Thong dho zum bey
Ngesem dhi baa macha
Nga gatey jo ru ra wai
Metho sha sa thong mey mo

Nge sem nge sem
Ngelam ni su
Thong dho zum bey mo
Nga gatey dheru ra wai
Mikha choe ra khow mey mo

Euli lungma
Ai phu we tshey
Dharshi ya dho zum
Nge sem gi mo
Choe thom dha lu
Tsha ley zhung ma tshu

Ya lhayi zumthrel deb menna
Ma luuyi nidup na meena
Khor di gi chomtrel dem menna 
Bum choe gi mitrel drap menna

Nge sem nge sem
Choe mi bhulu
Kha lu dep dha lu
Sa zhi gaira 
Zhingkham zum bey
Nge sem dhi baa macha
Nga gatey joru ra wai
Gawe migchu show mey mo

Nge sem nge sem
Ngilam na lu thong dho zum bey mo
Nga gatey dheru ra wai 
Mikha choe ra khor mey mo
Nga gatey dheru ra wai
Mikha choe ra khor mey mo

3 comments: