Wednesday, May 15, 2013

Nam hoem

Nam hoem bae wolu zomru
Ley namkoe dha thre go bae 
Taw mizhey thuen ru ra
Ley namkoe dha thuen go bae
Bum nga gi thong me ngelam dhi
Tak pa tenpa mindu
Dhue khatsa thong me tasha choe
Tabu nga dha dena
Nge sem gi choe ra tshew mae
Satha ringsa ma jowa zhu na mae
Satha ringsa ma jowa zhu na mae

Nam heom mae wolu
 Gang ley ba pae chumu ze ru 
Ley thrung bay lethro go bae
Choe ta wai ngo ri le ru
Nam koe dhue dha threu go bae
Ya nam ly thi du nima sharu
Choe gi tsa wa dro wai
Ma lho ley kew si luma phu ru
Choe gi tsa wa sew mae
Nge me kha choe ra khor mae
Bum choe lo sem ma jurrrr wa dhe na mae
 Bum choe lo sem ma jurrrr wa dhe na mae

Nam hoem mae wolu
 Bhu nge sem choe ley zhen mae,,,,,,, ahhhhhh
Khandrom choe ra mae
Sa cho ga tey jo ru nge ge sem khar mae
 Bum choe ghi zu gi gen ma dhi bu nga bhe ru ga wai
Nge nam shey ma del tshen tshe nga
Chi kha de ni thob bae
Nge sem gi zhing kham choe ra enn
Sem gi phodrang na luuuuu zhu na mae
Sem gi phodrang na luuuuu zhu na mae
Nam hoem mae wolu...zhu na mae

No comments:

Post a Comment