Wednesday, May 15, 2013

Seday (Sebjam choe)


Ngyem gi yea gi whulu bu
Metho gi bhulu laebae choe
Ngyem gi yea gu pho bae choe
Metho gi bhulu laebae choe
Ngyem gi yea gu pho bae choe

Sebjam choe ngee tawai mekha lae
Yea nee mebche tabu bae na mae
Yea nee mebche tabu bae na mae

Nga sebjam tabu metho gu
Charne yearu tubae moo
Nga sebjam tabu dhumra naa
Dhae nee yearu tubae moo

Nga tabu dhaena dhae nee mee
Dhumra bhang dhi jogo bae
Dhumra bhang dhi jogo bae


Gawai hing gi seday choe
Choe gawei ga zum dhi gi ngee

Methrom gi bulu laebae choe
Methrom zomsa jawei choe
Methrom gi bulu laebae choe
Methrom zomsa jawei choe

Ngee gi wee wong seday choe
Tabu dhae nee yep chi baena mae
Tabu dhae nee yep chi baena mae

Nga tabu choe dha dhaene mee
Sem gi dhing lae chorwei moo
Ai jigten zamling dhi na luu
Sheene meeru tubae moo
Ai jigten zamling dhi na luu
Sheene meeru tubae moo

No comments:

Post a Comment