Wednesday, May 15, 2013

Nge gi sem


Nge ge sem nge ge sem
Zhedho men ru ga wai nga
Tse wa ngyi su thong ni mae

Choe sem lu thhe tshom chha me go
Nge ge sem gi dung hing na
Choe ghi ming dhe de tsha ye

Bum choe sa tha, jo wai tshe lu
Bu nga zamling na me chha bae
Choe dey ru ma dey ru nga choe lu gha
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem

Rang sem ga wai mi dhi 
Aye norbu zoom
Nge sem dhi rang wa mey ba
Bhhha chhag mi chhag
La la la....
 
Bum choe meb dha, nge ge sem dhi
Zung wa tsaley ra me chha bae
Choe gha ru ma gha ru nga choe lu gha

Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem

Nge ge sem nge ge sem 
Norbu bay ru ga wai nga
Sam pey re wa dub ni mae
Choe sem gi doom rey nang na lu
Nge ge gha wai sang den dhi

Choe gi den lu tab zha ye

Zamling na lu choe ghi hingten
Tah bu phama ra dhae na mae
Choe gha ru ma gha ru nga choe lu gha
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem
Dha len na nge ge sem

   
  

No comments:

Post a Comment