Friday, December 19, 2014

Lethro

Dhumra na gi
Meto na lae
Choe ra lae bae mo 
Choe tsa rae thom dha
Nge gi dhunghi
Rangwa mae ba sho

Dha rangwa mebae
Ngegi sem dhi
Gadhey ben na mo
 Nge sawei mechu
Sakha be ru
Choe gi ha mago

Dhumra na lu meto choe gi
Sebjam nga ma thong
Thongdhi bae ru meto choe gi
Nga lu sha ma tup

Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

Lethro mendhu choe dha nyam
Ngee ge metse dhi
Dhunghi now mae choe me ba
Ngee gi zumling na

Lae bi meto
sem lae Jaeru
Ngee lam na lu thong
Lok shawei dhee lu
Meto choe gi
Nga lu ra gu na
Dhae ne yep chi bae na
Cha ne yep chi bae na
Choe gi dhee ma za
Bhu chey ne bew mae
Dhee dhari nyema
Bhum choe yea ru ra

Dhumra na lu meto choe gi
Sebjam nga ma thong
Thongdhi bae ru meto choe gi
Nga lu sha ma tup

Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

Nga phudhi gi wom dha choe bae sa
Choe gi metoi jam dhi thong sa nu
Nge gi tshe sum choe lu lab gay sen
Choe gi dhunghi zhen gi ba so nu

Lethro mendhu choe dha nyam
Ngee ge metse dhi
Dhunghi now mae choe me ba
Ngee gi zumling na

Nga choe lu ga go me dhen dha dhi
Bhumo choe gi dhen lay en maray
Choe nga me thon dhi naba lae
Ngee gi melay mechu then dho zum bae

Lethro mendhu choe dha nyam
Ngee ge metse dhi
Dhunghi now mae choe me ba
Ngee gi zumling na

1 comment: